ПРЕНОСИМ

ПРЕНОСИМ

LPG е лесен за транспортиране, съхранение и използване навсякъде в света. Не е необходима специална мрежа за транспортиране и бутилираният втечнен газ пропан-бутан не губи свойствата си с времето, което го прави предпочитан енергиен източник от милиони битови и бизнес потребители. Той се явява единствената алтернатива на твърдите горива, за домакинствата в редица развиващи се страни.

ЧИСТ

ЧИСТ

LPG е най-щадящият природата енергиен източник от всички изкопаеми горива и отделя най-малко парникови газове и остатъчни от изгарянето частици. Втечненият газ пропан-бутан не е токсичен и дори в случай на разлив няма да замърси почвата или подпочвените води, защото преминава в газообразно състояние.

ДОСТЪПЕН

ДОСТЪПЕН

LPG може да се използва практически навсякъде. Не е необходима голяма инвестиция в инфраструктура, а наличните природни запаси са достатъчни за десетилетия напред. Високите енергийни и екологични качества водят до широкото му приложение в бита и редица бизнес и производствени процеси в различни сектори от икономиката.

ЕФЕКТИВЕН

ЕФЕКТИВЕН

LPG е ефективен и рентабилен, тъй като има много висок коефициент на полезно действие. LPG Може да бъде до пет пъти по-ефективен от традиционните горива, което води до по-ниски разходи и по-малко замърсяване на природата. Широкото му приложение в бита и разлини бизнес отрасли предразположи много държави по света да стимулират употребата му, чрез нулево данъчно облагане.

За нас

 „Асоциация на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан“ (ЕИК 176935538), е сдружение в обществена полза. Учредяването на Сдружението се състоя на 28.08.2015 г. в град София, с цел да обединява производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран втечнен газ пропан-бутан, като представлява и защитава техните интереси и интересите на обществото, като цяло. Вярваме, че в партньорството с различни местни и световни организации, търговци, научни институти и държавни структури, ще успеем да подобрим живота на всички настоящи и бъдещи ползватели на втечнен газ пропан-бутан (LPG). Считаме, че увеличаване потреблението на най-щадящият околната среда енергиен източник, за сметка на не толкова екологични енергийни алтернативи, трябва да се превърне в национална политика  с цел постигане на една по-добра среда за живот и ще се борим за това със силата на аргументите.

За LPG

Свойства на LPG (втечнен газ пропан-бутан)

Свойства на LPG

LPG (от английски: Liquefied Petroleum Gas“ или „втечнен газ пропан-бутан“) представлява смес от газовете пропан (C3H8) и бутан (C4H10).
LPG намира широко приложение като гориво както в бита така и в промишлеността.

Виж повече
LPG (втечнен газ пропан-бутан) в България

LPG в България

В България LPG се използва от края на 60–те години на миналия век като около 25% от потреблението е за битови нужди.

Виж повече
LPG (втечнен газ пропан-бутан) в света

LPG в света

В световен мащаб 47% от употребата на LPG е за битови нужди — отопление и готвене.
През 2010 г. световното производство на LPG достигна рекордните 249 милиона тона. Очаква се световният пазар на LPG да се увеличи значително през следващите десетилетия.

Виж повече

Акценти

Предмет на LPG Асоциацията

Предмет

 • развитие на образованието, науката и технологиите в областта на енергетиката и екологията
 • провеждане на обучения, консултации, семинари и експертно съдействие във връзка с използването на LPG и други екологични горива
 • подпомагане устойчивото и екологично развитие и насърчаване на инвестициите в отдалечени, селски и изостанали региони посредством прилагането на съвременни технологии в областта на LPG и други екологични горива
 • защита на околната среда чрез разпространяване на информация, формиране и подпомагане на групи на гражданското общество и насърчаване прилагането на нови технологии и устойчиви модели в областта на енергетиката

Виж повече
Цели на LPG Асоциацията

Цели

 • да обединява производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан, като ги представлява и защитава интересите на обществото
 • да спомага за внедряването на нови технологии в производството, разпространяването и използването на бутилиран пропан-бутан
 • да утвърждава професионални стандарти за сигурност и безопасност при боравенето с бутилиран пропан-бутан
 • да способства за регламентирано и законосъобразно функциониране на сектора, за утвърждаване на професионални стандарти и за подобряване на относимата нормативна уредба
 • да насърчава икономическия растеж и развитие чрез популяризиране и подпомагане използването на бутилиран пропан-бутан, и да работи за утвърждаване на бутилирания пропан-бутан и други екологични горива в бизнеса и домакинствата
 • да следи тенденциите и анализира развиването на технологии за екологично чиста енергия и възобновяеми енергийни източници с цел прилагането им за утвърждаване на екологични стандарти и устойчивост

Виж повече
Средства на LPG Асоциацията

Средства

 • участие в организирането и провеждането на дебати, конференции, семинари, обучения
 • участие в обществени обсъждания на стратегии, нормативни актове, проектни инициативи
 • изследвания, анализи, консултиране и експертно съдействие в областта на енергетиката
 • популяризиране и разпространение на информация за пропан-бутан технологиите
 • популяризиране на добри практики и трансфер на иновации за екология и устойчивост
 • партньорство с институции, организации, медии, общности, бизнес-структури, инвеститори
 • поддържане на електронни информационни ресурси и издаване на печатни материали
 • подпомагане на пазара и обществото чрез електронна система за пропан-бутан логистика

Виж повече

СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ОТНОСНО:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове от 18.08.2015 година

Нашите членове

Контакти

Контакти

имейл: LPGAssociation.bg@gmail.com

телефон: +359 8 777 03 300

 

Адрес

гр. София 1220

район Изгрев, ж.к. Изток

ул. Незабравка №25, ет. 6, офис 612

Асоциация на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан